Ưu đãi từ Đại lý AirPay

Nếu có giá trị tương đương với thẻ cứng thông thường, tôi có thêm những lợi ích gì khi mua thẻ qua Đại lý AirPay?

Tôi có thể mua thẻ từ hệ thống Đại lý AirPay ở đâu để hưởng các ưu đãi trên?

Thẻ mua từ Đại lý AirPay có gì khác với thẻ cứng thông thường hoặc thẻ mềm bán bởi các phần mềm khác?