Thẻ mua từ Đại lý AirPay có gì khác với thẻ cứng thông thường hoặc thẻ mềm bán bởi các phần mềm khác?

 Thẻ mềm bán qua Đại lý AirPay có giá trị hoàn toàn tương đương với loại hình thẻ cứng đang lưu hành trên thị trường hay các thẻ mềm khác.